అతిథులకు స్వాగతం! దక్షిణాసియా విభాగంలో పాస్టర్, పెద్దలు మరియు సభ్యుల గృహ సందర్శనల ప్రాబల్యం

అతిథులకు స్వాగతం! దక్షిణాసియా విభాగంలో పాస్టర్, పెద్దలు మరియు సభ్యుల గృహ సందర్శనల ప్రాబల్యం

“. . . క్రీస్తులో ఏదైనా ప్రోత్సాహం ఉంటే, ప్రేమ నుండి ఏదైనా ఓదార్పు, ఆత్మలో ఏదైనా పాల్గొనడం, ఏదైనా ఆప్యాయత మరియు సానుభూతి ఉన్నట్లయితే, ఒకే మనస్సుతో, అదే ప్రేమతో, సంపూర్ణంగా మరియు ఏక మనస్సుతో ఉండటం ద్వారా నా ఆనందాన్ని పూర్తి చేయండి. – ఫిలిప్పీయులు 2:1–2 (ESV)” ఇటీవల బ్లాగ్‌లో, దక్షిణాసియా డివిజన్ (SUD)లోని సభ్యులు బలమైన నిబద్ధతను ప్రదర్శించడాన్ని మనము చూశాము; చర్చి కమ్యూనిటీ జీవితంలో నిమగ్నమై, చర్చి మంత్రిత్వ శాఖలలో

Long right arrow Read More