ప్రపంచ సంఘ సభ్యుల వీక్షణ లో పాల్గొనేవారి చర్చి స్థానాలు: ఈ డేటా అంటే ఏమిటి? – – భాగం 2

ప్రపంచ సంఘ సభ్యుల వీక్షణ లో పాల్గొనేవారి చర్చి స్థానాలు: ఈ డేటా అంటే ఏమిటి? – – భాగం 2

మా చివరి బ్లాగ్‌లో, చర్చి సభ్యులు వివిధ హోదాల్లో ఎంత తరచుగా సేవ చేస్తారో మరియు మొత్తం కుటుంబం కోసం చర్చి కార్యకలాపాలను ప్లాన్ చేస్తే స్థానిక చర్చి యొక్క స్థానం ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో మేము చూశాము. అయితే, మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు, “చర్చి యొక్క స్థానం సమాజంలోకి-ప్రత్యేకంగా అడ్వెంటిస్టులు కాని వారిపై ఎలా ప్రభావం చూపుతుంది?” 2017–2018 ప్రపంచ సంఘ సభ్యుల వీక్షణ నాయకులు (2017–18 GCMS) ప్రతివాదులను దాని గురించి ప్రశ్నలు అడిగారు; ఈ

Long right arrow Read More

గ్లోబల్ సర్వేలో పాల్గొనేవారి చర్చి స్థానాలు: ఈ డేటా అంటే ఏమిటి? 1 వ భాగము

మీరు చర్చి కోసం ఆదర్శవంతమైన (ఉత్తమమైన) అమరికను పరిగణించినప్పుడు, మీరు ఏమి చిత్రీకరిస్తారు?మీరు నగరం మధ్యలో ఒక పెద్ద చర్చిని ఊహించారా? లేక ఒక చిన్న, గ్రామీణ చర్చిని చిత్రీకరిస్తున్నారా? పరిపూర్ణ చర్చి ఎలా ఉంటుందో మీకు స్పష్టమైన అవగాహన ఉండవచ్చు; కాని చాలా మందికి వారు హాజరయ్యే చర్చి విషయానికి వస్తే వారికి ఎంపిక ఉండదు; వారు కేవలం వారికి దగ్గరగా ఉన్న అడ్వెంటిస్ట్ చర్చికి హాజరవుతారు. అయితే, చర్చి పరిచర్య శాఖ, మరియు సహాయం

Long right arrow Read More