ప్రపంచ అడ్వెంటిస్ట్ చర్చిలో ప్రేమ మరియు సంరక్షణ

ప్రపంచ అడ్వెంటిస్ట్ చర్చిలో ప్రేమ మరియు సంరక్షణ

 మీరు ఒకరిపట్ల ఒకరు ప్రేమ కలిగి ఉంటే మీరు నా శిష్యులని దీని ద్వారా ప్రజలందరూ తెలుసుకుంటారు. – జాన్ 13:35 (ESV) క్రీస్తునందు దేవుడు మిమ్మును క్షమించినట్లే, ఒకరిపట్ల ఒకరు దయతో, కోమల హృదయం గలవారై, ఒకరినొకరు క్షమించుకోండి. – ఎఫెసీయులు 4:32 (ESV) బైబిల్ అంతటా-ముఖ్యంగా కొత్త నిబంధనలో-ఇతరుల పట్ల ప్రేమ మరియు శ్రద్ధ వహించాలనే ఆజ్ఞను మనం చూస్తాము. నిజానికి, ప్రేమ మరియు సంరక్షణ చర్చి జీవితంలో కేంద్రంగా ఉండాలి. మనం బైబిల్

Long right arrow Read More