అడ్వెంటిస్ట్ యువకులు: నా చర్చి మరియు నేను (పార్ట్ 2)

అడ్వెంటిస్ట్ యువకులు: నా చర్చి మరియు నేను (పార్ట్ 2)

ఎవ్వరూ మీ యవ్వనాన్ని తృణీకరించనివ్వ వద్దు; కానీ మాటలలో, ప్రవర్తనలో, ప్రేమలో, ఆత్మలో, విశ్వాసంలో, స్వచ్ఛతలో విశ్వాసులకు ఆదర్శంగా ఉండండి. (1 తిమోతి 4:12, NKJV) 2017-18 ప్రపంచ సంఘ సభ్యుల వీక్షణలో (2017-18 GCMS) మొత్తం 13 విభాగాల నుండి చర్చి సభ్యత్వంమొత్తం 63,756 కలిగి ఉంది. అందులో ప్రతివాదులు 8 నుండి 102 సంవత్సరాల వయస్సు గలవారు ఉన్నారు. సర్వేలో యువత నుండి 7,490 చెల్లుబాటు అయ్యే ప్రతిస్పందనలు (20 సంవత్సరాల వరకు) మరియు

Long right arrow Read More

అడ్వెంటిస్ట్ యువకులు: నా చర్చి మరియు నేను (1వ భాగము)

యౌవనులారా, మీరు బలవంతులు మరియు దేవుని వాక్యము మీ హృదయంలో నిలిచియున్నందున, మరియు మీరు దుష్టుని జయించినందున నేను మీకు వ్రాశాను, (1 యోహను 2:14 NKJV) 2017-18 ప్రపంచ సంఘ సభ్యుల వీక్షణ (2017-18 GCMS) ప్రకారం మొత్తం 13 విభాగాల నుండి చర్చి సభ్యులను కలిగి ఉంది, మొత్తం 63,756 మంది ప్రతివాదులు (8 నుండి 102 సంవత్సరాల వయస్సు) వరకు ఉన్నారు. సర్వేలో యువత (20 సంవత్సరాల) నుండి 7,490 చెల్లుబాటు అయ్యే

Long right arrow Read More